Gecommentarieerd werk over Anton van Wilderode

PROSPECTUS

 

LEVEN EN WERK VAN ANTON VAN WILDERODE

door Roger Tempels

 

Dit boek is de allereerste publicatie die een volledig overzicht geeft van het leven en werk van Cyriel Coupé/Anton van Wilderode (1918-1998), één van de bekendste Vlaamse dichters uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Het is gebaseerd op twaalf jaar opzoekingswerk dat resulteerde in meer dan vijfduizend aan hem gerelateerde bronnen. Die leverden heel wat nieuw feitenmateriaal en inzichten op die aantoonden dat sommige auteurs die eerder over hem schreven zich niet altijd baseerden op de meest betrouwbare bronnen, en dat bepaalde gebeurtenissen in zijn leven onbesproken bleven. Het boek maakt ook komaf met de vele clichés en mystificaties die thans nog rond de figuur en het werk van Van Wilderode circuleren.

In het boek komt de grote veelzijdigheid van Van Wilderode aan bod, want hij was niet alleen dichter, maar ook priester, leraar, prozaïst, essayist, scenarist, bind- en liedtekstschrijver, bloemlezer, vertaler van klassieke auteurs, voordrachtgever, gelegenheidsspreker en onvermoeibare reiziger. Bovendien wordt hierin uitgebreid aandacht besteed aan zijn gedachtegoed, publiek optreden en wat door anderen over hem gezegd en geschreven werd. Dit alles wordt in de historische context geplaatst waarbij ook dieper ingegaan wordt op de interacties tussen zijn literair werk en zijn privé- en publiek leven. Deze laatste verliepen niet altijd rimpelloos, want Van Wilderode leefde niet als een wereldvreemde in een ivoren toren, maar hij stond met beide voeten in het cultureel en maatschappelijk leven, waarbij hij de controverse niet schuwde. Als gepatenteerde netwerker kon hij hierbij rekenen op de onvoorwaardelijke steun van talloze vrienden, kennissen en sympathisanten uit (vooral) cultureel-traditionalistische, katholieke en radicaal Vlaamsgezinde milieus. Maar hij kreeg ook heel wat tegenkanting vanuit het kamp van literaire en/of ideologische andersgezinden. Zo werd hij de exponent van de spanning die heerste tussen deze groepen, en die vaak bepalend was voor zijn imago en de beoordeling van zijn werk. Van Wilderode was dus niet alleen getuige, maar ook medespeler in de geschiedenis van Vlaanderen tijdens een lange periode van de vorige eeuw. Dit boek is dan ook niet enkel zijn levensverhaal, maar het is eveneens het relaas van hete hangijzers en gebeurtenissen en evoluties op cultureel, politiek en maatschappelijk vlak waarbij de ontvoogding en autonomie van Vlaanderen, de taalstrijd, de strijd voor amnestie, het onderwijs en ‘werk in eigen streek’ belangrijke thema’s waren. Bovendien brengt het hem en zijn werk opnieuw onder de aandacht van een breed publiek en diegenen die geïnteresseerd zijn in zijn maatschappelijke en literair-historische betekenis.

 

Inhoud en structuur van het boek
Het boek is ingedeeld in een aantal perioden waarin telkens volgende onderwerpen aan bod komen:
- Privé- en beroepsaangelegenheden.
- Prijzen, eretekens, huldigingen e.a.
- Reizen.
- Maatschappelijk engagement.
- Aanwezigheid op de literaire scène.
- Het gesproken woord (toespraken, lezingen, interviews).
- Medewerking aan massamanifestaties en evenementen (IJzerbedevaarten e.a.).
- Medewerking aan radio, televisie en audiovisuele opnamen.
- Vertaalwerk (Vergilius, Horatius, Sappho e.a).
- Dichtwerk (dichtbundels, verspreide gedichten, vertaalde gedichten).
- Prozawerk (verhalend en beschouwend).
- Bloemlezingen samengesteld door A. van Wilderode.
- Publicaties over A. van Wilderode (biografieën, speciale uitgaven, essays).

 

Verder worden een aantal specifieke thema’s behandeld waaronder zijn zoektocht naar zijn definitieve schuilnaam, clandestiene medewerking aan bepaalde publicaties, botsingen met de openbare radio- en televisieomroep, ‘promotie’ tot Vlaamse Vergilius, gerommel in het IJzerbedevaartcomité, het sofa-incident, politieke scheurmaker in Melle,  literaire oud-leerlingen (Paul Snoek, Tom Lanoye, Erik Spinoy, Dirk van Bastelaere, Chris De Stoop e.a.), contacten met kunstenaars, Anton van Wilderodeverenigingen en -prijzen en perikelen rond het ‘dichtershuis’ van Van Wilderode. Bovendien wordt ruime aandacht besteed aan de receptie van zijn literair werk in Vlaanderen en Nederland.

 

Kenmerken van het boek
Titel: Leven en werk van Anton van Wilderode.
Ondertitel: Een gecommentarieerde inventaris.
Auteur: Roger Tempels.
Uitgever: Eigen beheer.
Uitvoering: Garengenaaide hardcover, 168 x 240 mm, 736 blz.
ISBN 978-90-825121-0-6.
NUR 321
Wettelijk depot: D/2016/Roger Tempels, uitgever.

 

Hoe het boek bekomen?
Het boek is niet in de handel verkrijgbaar. Het wordt te koop aangeboden voor de prijs van 30 euro op de Anton van Wilderodeherdenking op 28 juni 2016 te Moerbeke-Waas (in het Gemeentehuis, na de eucharistieviering).

 

Het kan ook besteld worden bij de auteur voor de prijs van 30 euro + 7 euro verzendingskosten (voor bestelling van meerdere exemplaren of vanuit het buitenland contact opnemen met de auteur). Het boek wordt zonder verzendingskosten aan huis afgeleverd bij de inwoners van Moerbeke-Waas.
De bestelling gebeurt door storting van het gepaste bedrag op rekeningnummer IBAN: BE14 0000 8863 7283  (BIC: BPOTBEB1) op  naam van Roger Tempels, met de mededeling: AVW + het volledige afleveringsadres. Voor bestellingen na 1 januari 2017 eerst contact opnemen via telefoon 09/346 92 13 of e-mail roger.tempels@hotmail.be in verband met de verdere beschikbaarheid van het boek (beperkte oplage).